Do you have questions ? We got the answers!

0
Sữa Béo Của Nga Clinutren Junior Dành Cho Trẻ Từ 1

Open 0 Answers 1 Views
Bánh có thể hoà vào chung với Sữa Béo Nga Clinutren Junior (hoặc kể cả nước sôi để ấm), làm nhuyễn hoặc đánh đều để thành 1 bát bột hoàn hảo, đủ dinh dưỡng cho bé khi đi chơi.

Your answer

Format: new
Your name to display (optional):
Privacy: Your email address will only be used for sending these notifications.
Anti-spam verification:
To avoid this verification in future, please log in or register.

0 Answers